Monthly Archive: October 2008

0

Đi Qua

Qua lòng thương một nhánh sông Qua sông hiểu một mảnh lòng thủy chung Qua đêm thấy cỏi vô cùng Qua vô cùng thấy muôn trùng biển dâu Tiệc tàn tro* một nỗi đau...

0

‘We need slaves to build monuments’

It is already home to the world’s glitziest buildings, man-made islands and mega-malls – now Dubai plans to build the tallest tower. But behind the dizzying construction boom is an army of migrant labourers...