Monthly Archive: September 2009

1

Kỷ niệm

Ta về thăm lại vườn thơ cũ Vườn tím ngày nay đã khác rồi Bạn cũ ngày nay đâu còn thấy Chỉ còn kỉ niệm lúc xưa thôi Bâng khuâng đọc lại mấy vần...

0

C# Sharp IsValidEmail(email)

bool IsValidEmail(string email) { try { var addr = new System.Net.Mail.MailAddress(email); return true; } catch { return false; } }